Tuesday, February 16, 2010

Egyptský Pharaoh května zemřelo na malárii, abnormality kostí..Egyptian Pharaoh May Have Died From Malaria, Bone Abnormalities

DNA analysis of royal mummies suggest that malaria and bone abnormalities may have contributed to the death of Egyptian pharaoh King Tutankhamun, with other results appearing to identify members of the royal family, including King Tut’s father and mother, according to a new study published in the Journal of The American Medical Association. The findings may lead to a new way of researching the molecular genealogy and pathogen paleogenomics of the Pharaonic era, perhaps even a new field called 'molecular Egyptology.'

 Because Tutankhamun died so young (age 19), and left no heirs, there have been numerous speculations regarding diseases that may have occurred in his family, as well as debate regarding the cause of Tutankhamun’s death. Also, artifacts have shown the royalty of that era as having a somewhat feminized or androgynous appearance. Diseases that have been suggested to explain this appearance include a form of gynecomastia (excessive development of the breasts in males; usually the result of a hormonal imbalance), Marfan syndrome and others.

“However, most of the disease diagnoses are hypotheses derived by observing and interpreting artifacts and not by evaluating the mummified remains of royal individuals apart from these artifacts,” authors of the JAMA paper write. There have also been questions regarding the identification of a number of royal mummies from this era and the exact relationships between some members of the royal family.

From September 2007 to October 2009, royal mummies underwent detailed anthropological, radiological, and genetic studies (DNA was extracted from 2 to 4 different biopsies per mummy).

In addition to Tutankhamun, 10 mummies (circa 1410-1324 B.C.) possibly or definitely closely related in some way to Tutankhamun were chosen; of these, the identities were certain for only 3. In addition to these 11 mummies, 5 other royal individuals dating to the early New Kingdom (circa 1550-1479 B.C.) were selected that were distinct from the supposed members of the Tutankhamun lineage. Most of these 5 mummies were used as a morphological (form and structure) and genetic control group. Genetic fingerprinting allowed the construction of a 5-generation pedigree of Tutankhamun's immediate lineage.

 The researchers found that several of the anonymous mummies or those with suspected identities were now able to be addressed by name, which included KV35EL, who is Tiye, mother of the pharaoh Akhenaten and grandmother of Tutankhamun, and the KV55 mummy, who is most probably Akhenaten, father of Tutankhamun. This kinship is supported in that several unique anthropological features are shared by the 2 mummies and that the blood group of both individuals is identical. The researchers identified the KV35YL mummy as likely Tutankhamun’s mother.

No signs of gynecomastia or Marfan syndrome were found. “Therefore, the particular artistic presentation of persons in the Amarna period is confirmed as a royally decreed style most probably related to the religious reforms of Akhenaten. It is unlikely that either Tutankhamun or Akhenaten actually displayed a significantly bizarre or feminine physique. It is important to note that ancient Egyptian kings typically had themselves and their families represented in an idealized fashion,” they write.

The researchers did find an accumulation of malformations in Tutankhamun's family. “Several pathologies including Kohler disease II [bone disorder] were diagnosed in Tutankhamun; none alone would have caused death. Genetic testing for STEVOR, AMA1, or MSP1 genes specific for Plasmodium falciparum [the malaria parasite] revealed indications of malaria tropica in 4 mummies, including Tutankhamun's.

These results suggest avascular bone necrosis [condition in which the poor blood supply to the bone leads to weakening or destruction of an area of bone] in conjunction with the malarial infection as the most likely cause of death in Tutankhamun. Walking impairment and malarial disease sustained by Tutankhamun is supported by the discovery of canes and an afterlife pharmacy in his tomb,” the authors write. They add that a sudden leg fracture, possibly from a fall, might have resulted in a life-threatening condition when a malaria infection occurred.

Analýza DNA královských mumií vyplývá, že malárie a kostní abnormality mohou přispět k smrti egyptského krále faraon Tutanchamon, s dalšími výsledky jsou uvedeny pro identifikaci členů královské rodiny, včetně otce krále Tutanchamona a matky, podle nové studie zveřejněné v Journal of American Medical Association. Nálezy mohou vést k novému způsobu výzkumu molekulární genealogie a patogenních paleogenomics éry Pharaonic, možná i nové pole s názvem 'molekulární egyptologie.'

 
Proto, že Tutanchamon zemřel tak mladý (19 let), a nezanechal dědice, tam byly četné spekulace o onemocnění, které se mohly vyskytnout v jeho rodině, stejně jako diskuse o příčině smrti Tutankhamun. Také artefakty ukázaly poplatku z té doby je s poněkud feminizované nebo androgynní vzhled. Nemoci, které byly navrženy k vysvětlení tohoto vzhledu zahrnují formy gynekomastie (zduření prsů u mužů, většinou v důsledku hormonální nerovnováha), Marfanův syndrom a další.
"Nicméně, většina z nemoci diagnózy jsou hypotézy získané pozorováním a tlumočení artefakty a nikoli hodnocení mumifikované ostatky královské osob kromě těchto artefaktů", autoři dokumentu JAMA psát. Vyskytly se však i otázky týkající se určení počtu královských mumií z této éry a přesné vztahy mezi některými členy královské rodiny.
Od září 2007 do října 2009, prošel královské mumie podrobné antropologické, radiologické a genetických studií (DNA byla extrahována 2 až 4 různé biopsie za mumii).
Kromě Tutankhamun, 10 mumie (cca 1410-1324 př. nl), možná nebo určitě úzce souvisí nějakým způsobem s Tutanchamona byly zvoleny, z nich, identity byly některé pouze 3. Kromě těchto 11 mumie, 5 jiné královské osoby pocházející z počátku Nové říše (asi 1550-1479 př. nl) byl vybrán, aby byly odlišné od předpokládaného členů rodu Tutankhamun. Většina z těchto 5 mumií byly použity jako morfologické (forma a struktura) a genetické kontrolní skupiny. Genetické stopy povolena výstavba 5-generace rodokmen rodu okamžité Tutankhamun.

 
Vědci zjistili, že několik anonymních mumií, nebo ti s podezřením identit nyní mohla být řešeny podle jména, která zahrnovala KV35EL, který je Teje, matky faraona Achnatona a babička Tutanchamon a mumie KV55, který je s největší pravděpodobností Achnatona, otec Tutankhamun. Toto příbuzenství je podporován v tom několik unikátních antropologické rysy jsou sdíleny 2 mumie a krevní skupiny obou osob je totožný. Výzkumníci identifikovali mumii KV35YL jako matka pravděpodobně Tutankhamun.
Žádné známky gynekomastie nebo Marfanův syndrom byly nalezeny. "Proto je zvláštní umělecké prezentace osob v období Amarna potvrzen jako královsky rozhodl stylu s největší pravděpodobností souvisí s náboženským reformám Achnatona. Je nepravděpodobné, že buď Tutanchamon nebo Achnatona skutečně zobrazí podstatně bizarní nebo ženské postavě. Je důležité si uvědomit, že králové starého Egypta obvykle sami a jejich rodiny zastoupené v idealizované módě, "píší.
Výzkumníci našli hromadění deformací v rodině Tutankhamun. "Několik patologií, včetně onemocnění Kohler II [kostní porucha] bylo diagnostikováno v Tutanchamon, nikdo sám by způsobila smrt. Genetické testování pro STEVOR, AMA1, nebo MSP1 geny jsou specifické pro Plasmodium falciparum [parazit malárie] odhalily náznaky malárie tropica ve 4 mumií, včetně Tutankhamun.
Tyto výsledky naznačují avaskulární kostní nekróza [stavu, ve kterém špatný krevní zásobení kosti vede k oslabení či zničení oblasti kostní] ve spojení s výskytem malárie infekce jako nejpravděpodobnější příčinou úmrtí v Tutankhamun. Chůze ledvin a onemocnění malárií, kterou utrpělo Tutanchamon je podporován objev hole a posmrtný život lékárna v hrobě, "autoři. Dodávají, že náhlé zlomeninu nohy, případně z pádu, může mít za následek život-ohrožující stav, kdy došlo k infekci malárií.

1 comment:

  1. Well Tutankhamen has been a mystery for everyone and his death is unsolved puzzle. I had heard so many reasons of his death. Personally I feel he had been killed. I don't agree with this theory of malaria at all.
    Holidays To Egypt

    ReplyDelete