Friday, December 4, 2009

A short journey through Egypt, the land of the aliens

Een korte reis door Egypte, het land van de buitenaardsen

This is one of the main countries with unlimited hiding secrets. Secrets in this special time above water all mankind will come and look at a true history shows. A history that is still present in our body, which is our blood. Here's some pictures .... What is your opinion? Image of Nefertiti without hat ... Was it a deformity or ... ?
To je jeden z hlavních zemí s neomezenou skrývá tajemství. Tajemství, v tomto zvláštním čase nad vodou celé lidstvo přijde a podívat se na skutečnou historii přehlídky. Historií, která je stále přítomna v našem těle, což je naše krev. Zde je několik fotografií .... Jaký je váš názor? Obraz Nefertiti bez klobouku ... Byl to znetvoření nebo ... ?

Dit is een van de belangrijkste landen die ongekende geheimen verbergt. Geheimen die in deze bijzondere tijd allemaal boven water zullen komen en de mensheid een blik op zijn ware geschiedenis geeft. Een geschiedenis die nog altijd aanwezig is in ons lichaam, namelijk ons bloed.
Hieronder enkele foto's .... Wat is uw mening?
Beeld van Nefertiti zonder hoed ... Had zij een misvorming of ... ?


Schedel gevonden in Peru. Lebky nalezené v Peru. Skull found in Peru.

Meerdere van dergelijke schedels zijn gevonden.Several of these skulls have been found.
 Některé z těchto lebek byly nalezeny.

Hier een tablet gevonden in Egypte. Kijkt u eens naar het hoofd.
Zde tabletka nalezená v Egyptě. Podívejte se na hlavu.
Here a tablet found in Egypt. Look at the head.


Kijkt u eens naar de kleine wezens die ze vasthouden.Look at the little creatures that they hold.
Podívejte se na malé živočichy, kteří mají v držení.

Deze schedels hebben deze vorm aangezien zij niet van aardse oorsprong zijn.
These skulls have this form because they are not of terrestrial origin.
Tyto lebky mají tuto formu, protože nejsou pozemského původu.

Project Isis:
Russisch onderzoek naar sarcofaag waar buitenaards wezen in ligt. Zie: Project Isis (The Tomb of the Visitor) Part 1, Parte 2 en Part 3.
Russian research into alien sarcophagus which lies in. See: Project Isis (The Tomb of the Visitor)
Ruské výzkumu cizinec, který leží sarkofág palců Viz: Projekt Isis (Hrob Návštěvník) 
Als we kijken naar het symbool van het “Alziend Oog” zien we onmiddellijk de piramide. Dit teken is het teken van de Vrijmetselaars, de Illuminatie en geeft ons een directe verwijzing naar de Annunaki. En hier zijn we op het punt waar alles begon.
Wie zijn de Annunaki?
Annunaki die voor “God” spelen. De Annunaki die naar de Aarde kwamen en slaven crëeerden door meerdere soorten D.N.A samen te voegen en hiermee een recht oplopende denkende mens te produceren.

If we consider the symbol of the "Eye of 'we see immediately the pyramid. This sign is the sign of the Freemasons, the Illuminati and gives us a direct reference to the Anunnaki. And here we are at the point where everything started.
Who are the Annunaki?
Annunaki play for "God". The Anunnaki who came to Earth and slaves created by combining several types of DNA and thus a right thinking man ascending to produce?


Vezmeme-li symbol "Eye of 'vidíme okamžitě pyramidy. Toto znamení je znamením Freemasons, Illuminati a dává nám přímý odkaz na Anunnaki. A tady jsme na místě, kde všechno začalo.
Kdo jsou Annunaki?
Annunaki pro "Bůh" her. Anunnaki, kteří přišli na Zemi a otroky vytvořen kombinací několika typů DNA, a tedy právo myšlení člověka vystupovat vyrábět?Wetenschappers staan tegenwoordig nog voor een raadsel aangezien er een tijdspanne mist tussen de Homo Sapiens en de Homo Erectus. Er is een missing link. Maar dit was de tijd dat de Annunaki op aarde waren. En dit was niet de eerste reis die ze maakten naar onze van oorsprong prachtige planeet. Zoals Aids is gecreeërd in een lab, zo zijn wij gecreeërd door de “Annunaki”.
“Zij die uit de hemel kwamen” en zoals in de bijbel word genoemd “de Elohim” of bekend als de “Nephilim”, (afstammeling daarvan is de “Anakin”) In Egypte spreekt men van de 9 goden die van boven naar beneden kwamen, en in de Sumerische kleitabletten (Sumerië is voormalig Mesopotamië) vind men exact hetzelfde. Deze Sumerische kleitabletten vertellen het verhaal hoe de mens is ontstaan, en laten ons d.m.v de afbeeldingen het gehele proces van reageerbuis techniek zien.
En de daarin vermelde goden vind men terug in Egypte, precies dezelfde gebeurtenis, alleen andere namen voor de goden. Ik zal een voorbeeld geven. Als men het beeldje neemt van Maria met kind, dan gaan we een stukje verder terug in de tijd, voor Christus en dan zien we hetzelfde beeldje in Egypte wat Isis en kind voorstelt.
Maar…onze geschiedenis is nog veel langer!!! Ook voor Egypte was er leven. Dit was de tijd van de Annunaki. Als men de geschiedenis daarvan bekijkt dan zal men al gauw zien dat Isis zelfs verder terug in de tijd gaat en ver voor de Egyptische tijd en vind men hetzelfde weer met de naam "Inanna".
Scientists today are still a mystery as there is a gap between the fog and the Gay Gay sapiens erectus. There is a missing link. But this was the time when the Anunnaki on earth. And this was not the first trip they made to our beautiful planet of origin. As AIDS was created in a lab, so we created the "Anunnaki".

"Those who came from heaven and as the Bible is called" The Elohim "or known as the" Nephilim "(descendant of the" Anakin ") in Egypt speaks of the 9 gods who came down from above and in Sumerian clay tablets (Sumer is former Mesopotamia) we find exactly the same. This Sumerian clay tablets tell the story of how man was created, and let us through the entire process the images of test tube techniques.
And therein we find gods back in Egypt, the same event, only different names for the gods. I will give an example. If one takes the statue of Mary with child, then we go a little further back in time, for Christ and we see the same statue in Egypt as Isis and child suggests.
But ... our history is much longer! For Egypt, there was life. This was the time of the Annunaki. If one looks at its history will soon be seen that Isis even further back in time and goes far to the Egyptian times and find it again with the same name "Inanna".


Vědci se dnes stále záhadou, jak je rozdíl mezi mlhou a Gay Gay sapiens erectus. Tam je chybějící článek. Ale to bylo v době, kdy Anunnaki na Zemi. A to nebyl první cesta, že se na naši krásnou planetu původu. AIDS byl vytvořen v laboratoři, a tak jsme vytvořili "Anunnaki".

"Ti, kdo přišli z nebe, jako je Bible nazývá" Elohim "nebo známá jako" Nephilim "(potomek" Anakin "), v Egyptě se hovoří o 9 bohy, kteří sestoupili z výše uvedených a sumerské hliněné tabulky (Sumer je bývalá Mezopotámie) najdeme úplně stejně. Tento sumerské hliněné tabulky vyprávět příběh o tom, jak byl člověk vytvořil, a nechal nás provede celým procesem obrazy technik zkumavky.
A v něm najdeme bohy zpátky do Egypta, stejnou událost, jen různá jména pro bohy. Uvedu příklad. Pokud se vezme socha Panny Marie s dítětem, pak jdeme kousek dál zpět v čase, pro Krista a vidíme stejné jako socha v Egyptě Isis a dítě naznačuje.
... Ale naše historie je mnohem delší! Pro Egypt, tam byl život. To bylo v době Annunaki. Pokud se podíváme na její historii budou brzy vidět, že Isis ještě zpět v čase a sahá daleko do egyptského týmu a najdete jej znovu se stejným názvem "Inanna".

Inanna


Zoals Isis de dochter van Ra was, zo was zij de dochter van Anu. Zoals Ra verbannen werd uit Egypte zo werd Anu verbannen naar de uithoek van ons zonnestelsel, naar de planeet Nibiru (Phaeton). Ziet u: hetzelfde verhaal, alleen deze stamt uit de allereerste tijden die de meeste mensen helemaal niet kennen.
Dan komt men uit in de Goddelijke Dynastieën, de hemelse dynastie. De tijd dat de goden op aarde waren.
De slang die de Egyptenaren op hun hoofd dragen is het teken van de Annunaki.
Het tweede voorbeeld:
De god Thoth.
In Egypte bekend als Thoth, maar in Griekenland als Hermes Trimesgistos. Hermes Trimesgistos betekent “de driemaal grote”. Dit omdat hij tot het reuzengeslacht behoorde dat volgens de tradities tot de eerste hemelse dynastie behoorde.
Reuzen?
Kennen wij niet de reuzen uit de bijbel? Mozes spreekt over de plaag van de reuzen, sinds het begin der tijden. En als we lezen over het ooit zo mooie Atlantis dat ten onder ging door een grote ramp en waar de reuzen heersten? De oorlogen tussen de reuzen?
Zijn er niet gigantische skeletten en schedels gevonden? Daar hebben we het punt! Thoth was de overbrenger van: Geneeskunde, Astronomie,Astrologie, de schrijfkunst, de bouwkunst, de Arithmetica (getallenleer). De “Heilige Geometrie”.
Tevens was hij de inspirator van de oudste filosofie, en de stichter van een religie rond een unieke godheid. Hij word ook wel aangeduid met Enoch, en waarschijnlijk de grootmeester achter de vele bouwwerken, waaronder de piramiden. Thoth, of Hermes heeft een atlantische achtergrond en was een van de Elohim.
Op een steen in de Leeuwenpoort van Mycene staat de tekst: “De Egyptenaren stammen af van de zoon van Thoth, priester van Atlantis”en is getekend door Hermes II (kleinzoon). Er word verteld dat hij als scheidsrechter optrad in de strijd tussen de Godenreuzen en de Titanen.Jako Isis byla dcerou Ra, tak ona byla dcera Anu. Jak Ra byl vyhoštěn z Egypta, jak Anu byl vykázán na rohu naší sluneční soustavy, planety Nibiru (Phaeton). Uvidíte: stejný příběh, jen to přijde z úplně poprvé, že většina lidí neví. Pak jeden přijde k Božské dynastie, nebeské dynastie. Čas, který bohové na zemi.
Hada, že Egypťané na jejich hlavu, je znamením Annunaki.
Druhý příklad:
Bůh Thoth.
Známá v Egyptě jako Thoth, ale v Řecku jako Hermes Trimesgistos. Hermes Trimesgistos znamená "třikrát velký". Vzhledem k tomu, že patří k obří pohlaví, podle tradice první nebeské dynastie patřila.
Obři?
Nemáme obry Bible? Mojžíš hovoří o ráně obrů, od počátku času. A když čteme o jednou velkou Atlantis podlehnout velkou katastrofou, a kde obři zvítězil? Války mezi obry?
Nebyla nalezena obří kostry a lebky? Vzhledem k tomu máme bod! Thoth byl nositelem: lékařství, astronomie, astrologie, umění psaní, architektura, Aritmetické (aritmetický). "Posvátná geometrie".
On byl také inspirace z antické filosofie, a zakladatel náboženství kolem unikátní božstvo. Dostane také volal Enoch, a pravděpodobně velitel za mnoho budov, včetně pyramid. Thoth, Hermes nebo má zázemí a Atlantiku byla jedním z Elohim.
Na skále v Lví brána Mykény je text: "Egypťané jsou potomky syna Thoth, kněz Atlantis" a byl podepsán Hermes II (vnuk). Budou řekl, že jednal jako rozhodčí v bitvě mezi bohy a Titány Giants.


Hij was een raadgever van Osiris en Isis en word aangeduid als de beschermvader en stamvader van de goede reuzen die de kennis brachten.
Als vader van de alchemie, kreeg hij bekendheid door zijn “Tabula Smaragda” de “smaragden tafel” waarop de alchemistische basisformule werd gegraveerd.
In Atlantis en Egypte was alchemie een feit: Zij konden van basismetalen goud maken.
Het Atlantische ras vereerde de zon op de toppen van hun piramiden en waren in staat het aardmagnetisme en de zonne-energie aan te wenden. Dit had een geweldige invloed op flora en fauna. Tevens word er over hem vermeld dat vlak voor de ondergang van Atlantis, Thoth met zijn gevolg van hoge priesters vertrok in grote ruimteschepen om een nieuw thuis en een nieuwe beschaving te scheppen.
Er staat geschreven dat dit land Khem werd genoemd, nu bekend als Egypte. Er staat geschreven dat Thoth en anderen uit Atlantis informatie bewaard en verborgen zouden hebben op een locatie die bekend is als de “Zalen van Amentie” een naam die “mensheid”betekend. Deze ruimte zal zich bevinden onder de rechterpoot van de sfinx.
De zaal die aanwezig zal zijn onder de sfinx word ook wel genoemd “Hall of Records” en is een onderaardse gallerij, het heiligdom van Thoth. Deze onderaardse ruimten zijn inderdaad ontdekt, en worden dwarsgezeten door Mnh. Zahi Hawass. Deze meneer is de directeur van het Cairo museum en tevens de baas over alle archeologische opgravingen.
In vele geschriften zijn er vermeldingen gemaakt over de vernietiging van Atlantis, dat getroffen werd door de zondvloed, vuur een aardbevingen.  De Egyptenaren spraken hierover, de Maya’s , de Indiërs en bepaalde Afrikaanse stammen. De overlevenden van de ramp zijn gevlucht naar andere landen.
Cherokee indianen van Noord Amerika zijn ervan overtuigd dat hun voorouders die eerst op Atlantis woonden, en na de ondergang naar Amerika emigreerden, van de Pleiaden kwamen.
Als we kijken naar het verhaal van Thoth, die vlak voor de grote ramp vertrekt in zijn ruimteschip, herkennen we hier dan niet het verhaal van Noah?
De ark van Noah, was in mijn ogen een genenbank. “Wanneer de vloed komt ga dan aan boord en sluit de poorten af” (bijbelse versie).
In een van de Sumerische teksten staat:
Wanneer Sjamasj in de avond een beving veroorzaakt, ga dan aan boord en sluit de poorten af. Deze Sjamash is geen “iets”maar een HIJ.
Sjamasj was de hoofdcommandant van de raketbasis. Op het moment dat de beving plaatsvond, kwam dat door niets minder dan geluid van opstijgende raketten (ruimteschepen). Het schiereiland van Egypte, Sinai ,betekend ook letterlijk “Het land van de Raketten”.
Let u eens op de vorm van de vele moskeeën:

Byl poradcem Isis a Osiris, a stát se známý jako ochranný otec a předek velké obry, kteří přinesli znalosti.
Jako otec alchymie, dostal on je známý pro své "Tabula Smaragda 'smaragd stolu", na nichž bylo vyryto alchymistické formule základny. Atlantis a Egypt byl ve skutečnosti alchymie: Mohli by dělat zlato z obecných kovů.
Závod Atlantik uctívali slunce na vrcholech jejich pyramidy a byli schopni pozemského magnetismu a solární energie k použití. To mělo obrovský dopad na flóru a faunu. Je také zmínil se o něm, že těsně před zničením Atlantidy, Thoth se svým doprovodem vysokých kněží odešel ve velkých kosmických nový domov a vytvořit novou civilizaci.
To je napsáno, že tato země byla nazývána Khem, nyní známý jako Egypt. Říká se, že Thoth a další informace uložené v Atlantis a bude mít skryté v místě známé jako "ubytovny pro Amentie" jméno "lidskost" se rozumí. Tento prostor se nachází pod pravou tlapou of the Sphinx.
V místnosti, které budou v rámci této sfingy jsem také volal "Hall of Records" je podzemní galerii, svatyni Thoth. Tyto dutiny jsou ve skutečnosti zjištěny, a je obtěžováno Mnh. Zahi Hawass. Tento pán je ředitelem muzea Káhiry a šéf všech archeologických vykopávek.
V mnoha spisech se záznamy o zničení Atlantidy, která byla postižena povodněmi, požár, zemětřesení. Egypťané hovořili o Maya, Indové a některých afrických kmenů. Ti, kdo přežili katastrofu uprchli do jiných zemí.
Čerokí Indiáni v Severní Americe, jsou přesvědčeni, že jejich předky, kteří žili na první Atlantis, a emigroval do Ameriky po zhroucení, přišel z Plejád.
Pokud se podíváme na příběh Thoth, kteří těsně před katastrofou velké listy ve své kosmické lodi, nepoznáváme příběh Noeho?
Archa Noemova, byl v mých očích genové banky. "Když příliv půjde na palubě a zavřít vrata" (Bible verze).
V jednom ze sumerských textech je:
Když Shamash večer způsobil třes, pak jděte na palubě a zavřít vrata. Sjamash To není "něco", ale JE.
Shamash byl hlavní velitel protiraketové základny. V době, kdy zemětřesení došlo, že nebylo nic menšího, než hluk vzestupně raket (kosmické lodě). Poloostrov Egypt, Sinai, doslova znamená "Země Střely".
Prosím dohodnout na podobě mnoho mešit: 3 comments:

 1. Egypt is the top tourists destination currently and there are lots of places to visit which will be fun. You will be able to know more about the ancient history, and watch them with your eyes the ones still remain.
  holidays egypt

  ReplyDelete
 2. Egypt is a land of great architectural pyramids and a world class holiday destination. The famous attractions to visit are Pyramid of Giza, Sphinx, Memphis and Sakkara. The next important thing to do is to enjoy at the exotic beaches in Egypt.
  Egypt Holidays

  ReplyDelete
 3. Willkommen auf der Website für die Esta-Beantragung in die USA.
  www.usestaapply.com

  ReplyDelete